Basic

Miễn phí!

This is a basic plan. 


 • -
 • -
 • No Setup Fee
 • 5 Bài viết
 • 5 Trang
 • 5 Đa phương tiện
 • Không giới hạn Trang đích
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • Không giới hạn Elementor Header & Footer Builder
 • 1 Site
 • 20MB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
Quyền lợi tốt

Medium

10 ₫ /tháng

This is our medium plan. 


 • 20 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 70 ₫, thanh toán mỗi năm
 • No Setup Fee
 • 10 Bài viết
 • 10 Trang
 • 10 Đa phương tiện
 • Không giới hạn Trang đích
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • Không giới hạn Elementor Header & Footer Builder
 • 1 Site
 • 100MB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month

Premium

20 ₫ /tháng

This is our premium plan. 


 • 40 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 140 ₫, thanh toán mỗi năm
 • No Setup Fee
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • Không giới hạn Trang đích
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • Không giới hạn Elementor Header & Footer Builder
 • 1 Site
 • 500MB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month